Warunki korzystania

I. Postanowienia podstawowe

1. Serwis jest obsługiwany przez NeuroLabs, Pod Válkom 16, 831 07 Bratysława, Republika Słowacka, +421 650 822 333 (zwane dalej „operatorem”).

2. Serwisy sdu.sk, 0a.sk, ľa.eu, 5du.pl, skrat.it lub wszystkie ich subdomeny (zwane dalej „serwisem”) są publicznymi serwisami internetowymi, które świadczą usługi dla niezarejestrowanych i zarejestrowanych użytkowników (zwanych dalej „użytkownikami”).

II. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownicy wyrażają zgodę na warunki korzystania z usług w serwisie. Jeśli się z nimi nie zgadza, nie może korzystać z usług w serwisie.

2. Użytkownikowi nie wolno w jakikolwiek sposób celowo ograniczać lub wyłączać działania serwisu.

3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie bez uprzedzenia zakończyć korzystanie z usług operatora.

4. Użytkownik nie może skracać adresów URL w serwisie, za którymi ukryte są fałszywe strony internetowe przechowywane na innych serwerach.

5. Jeżeli użytkownik trafi na adres, który narusza regulamin, jest zobowiązany zgłosić to za pomocą formularza.

6. Skracając adres URL, a następnie wprowadzając go do systemu, użytkownik wyraża zgodę na jego kontrolę (oględziny adresu URL oraz oględziny strony WWW poprzez odwiedzenie adresu URL) lub nie jest sprzeczne z Warunki korzystania.

7. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia operatorowi stwierdzonego błędu bezpieczeństwa serwisu lub jego elementów.

III. Prawa i obowiązki operatora

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw użytkowników.

2. Operator nie zapewnia użytkownikom gwarancji ciągłej funkcjonalności, bezawaryjnej pracy oraz bezpieczeństwa serwisu.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogłyby powstać użytkownikowi w związku z korzystaniem z usług w serwisie.

4. Operator ma prawo w każdej chwili anulować rejestrację użytkownika, nawet bez podania przyczyny, oraz w każdym czasie przerwać świadczenie bezpłatnych i płatnych usług na serwerach na czas określony, nieokreślony lub stały.

5. Operator ma prawo do wyłączenia serwerów w dowolnym momencie, nawet bez wcześniejszego powiadomienia.

6. Z chwilą zakończenia świadczenia usług na rzecz operatora i korzystania z usług przez użytkownika, operatorowi i użytkownikowi przysługują ewentualne uprawnienia. W przypadku nałożenia na operatora sankcji za naruszenie obowiązków użytkownika określonych w niniejszym regulaminie i ogólnie obowiązujących przepisach prawa Republiki Słowackiej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do pełnej rekompensaty za poniesione szkody.

7. W związku z nowymi technologiami i usługami Operator może zmieniać formę i treść świadczonych usług bez wcześniejszego informowania użytkowników, z czym użytkownicy rozumieją i zgadzają się z powyższym.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których kieruje go ze skróconych adresów URL, gdyż żadna część treści nie jest przechowywana na serwerze serwisu internetowego Operatora.

9. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania skróconych adresów URL, które odsyłają do fałszywych stron internetowych przechowywanych na innych serwerach bez powiadamiania użytkownika.

10. Operator zobowiązany jest do sprawdzenia zgłoszonych skróconych adresów URL oraz w przypadku podejrzeń do ich usunięcia bez powiadamiania użytkownika.

IV. Cena

1. Wszystkie usługi (o ile nie zaznaczono inaczej) na stronie są bezpłatne.

V. Reklama

1. Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie ograniczać ani nie uniemożliwiać wyświetlania reklam w Serwisie.

2. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie reklamy w serwisie.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu e-maili reklamowych (maksymalnie do dwóch w ciągu miesiąca).

VI. Zmiana zasad

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad użytkowania bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zapoznania się z aktualnym regulaminem serwisu. Najnowsza wersja warunków użytkowania jest zawsze aktualna.